REGULAMIN KONKURSU „Kocioł Dużej Mocy”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Kocioł Dużej Mocy” (dalej: „Konkurs”) jest firma: WOJTMAR
WOJCIECH KRAWCZYK z siedzibą w Szydłowcu (adres: ul. Kielecka 10, 26-500 Szydłowiec), wpisana do
CEIDG, NIP 799-195-15-32, REGON 146703501 (dalej: „Organizator”).
2. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).
5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia
Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie
Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień
przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 2. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem:
https://www.facebook.com/wojtmar/(dalej: „Profil”).
2. Konkurs rozpoczyna się 23 sierpnia 2022 roku opublikowaniem postu konkursowego o godzinie
16:00, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 sierpnia 2022 roku do godziny
23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00.

§ 3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Facebook),
a podane przez nią podczas rejestracji na Facebooku dane osobowe są prawdziwe, i która zapoznała
się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie nie mogą ̨brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy
organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo
oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 4. ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na prawidłowym wytypowaniu mocy kotła zaprezentowanego na
grafice konkursowej. (dalej: „Zadanie Konkursowe”).
2. Prawidłowym rozwiązaniem Zadania Konkursowego jest zamieszczenie informacji z typowaną przez
uczestnika konkursu mocą kotła w komentarzu pod postem konkursowym w formie komentarza, przy
czym powinno to nastąpić do godziny 23:59 dnia 30 sierpnia 2022r.
3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami §4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi
zgłoszenie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden
raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę
weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
6. Uczestnik, który jako pierwszy właściwie wytypuje moc zaprezentowanego na grafice konkursowej
kotła, otrzyma od Organizatora opaskę sportową Xiaomi Mi Band 4, (dalej: „Nagroda”). W przypadku
większej ilości takich samych odpowiedzi, decyduje kolejność publikacji komentarza.
7. Wynik Konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00
poprzez ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: www.facebook.com/wojtmar/ z podaniem
imienia i nazwiska Laureata, którym Laureat posługuje się na portalu Facebook.
8. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników o którym mowa w ust. 13
powyżej w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy
termin / godzina prezentacji wyników Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora na profilu
Facebook pod adresem: www.facebook.com/wojtmar/
9. Edytowanie komentarza z typowanym przez Uczestnika wynikiem spotkania skutkuje dyskwalifikacją
w konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody.

§ 5. NAGRODA

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda, przeznaczona dla jednego Laureata Konkursu (dalej
„Laureat”), który wykonał zwycięskie Zadanie Konkursowe.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
3. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru przesyłki z Nagrodą. Warunkiem przekazania
Nagrody Laureatowi jest przesłanie przez Laureata do Organizatora drogą elektroniczną nie później niż
w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na profilu Facebook
pod adresem: www.facebook.com/wojtmar/ niezbędnych danych do celów wysyłkowych
i podatkowych, w tym danych kontaktowych – adresu do doręczeń i numer telefonu.
4. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji o których
mowa w §5 ust. 3 powyżej lub nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W przypadku braku przesłania
przez Laureata do Organizatora drogą elektroniczną nie później niż w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem:
www.facebook.com/wojtmar/ informacji o których mowa w §5 ust. 3 powyżej, Organizator
powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody w komentarzu pod jego zgłoszeniem
konkursowym na portalu www.facebook.com. W każdym innym przypadku nieprzestrzegania
warunków Regulaminu, Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody
w komentarzu pod jego zgłoszeniem konkursowym na portalu www.facebook.com. W przypadku
utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora, który może wręczyć ją
innemu Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem. Organizator wskaże nowego Laureata Konkursu poprzez
ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: www.facebook.com/wojtmar/ z podaniem imienia
i nazwiska Laureata, którym Laureat posługuje się na portalu Facebook.
5. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa
§5 ust. 3 powyżej. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DHL.
6. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od poprawnego podpisania
protokołu przekazania Nagrody w celach podatkowych.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Organizatora należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników
Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu
decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora,
zdefiniowany w §1 ust. 1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs” oraz zawierać imię
i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie
oraz treść żądania.
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
daty ich otrzymania.
5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej
w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera
się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami
powszechnymi.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych
osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz
zgodnie z polityką prywatności Organizatora.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu,
przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu
np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką
prywatności Organizatora, o której mowa w §7 ust. 1.
3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją
Konkursu przetwarzane są:
a) w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody,
rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków
wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami):
(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit.
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
(ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania
reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie,
(iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, Organizator oraz platforma społecznościowa www.facebook.com,
(iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych
roszczeń wynikających z Konkursu,
(v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres do doręczeń, adres email,
przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;
b) w celach marketingowych, a w związku z tym celem:
(i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust.
1 lit. a) RODO,
(ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, Organizator oraz platforma społecznościowa www.facebook.com,
(iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody,
(iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do
doręczeń, adres email, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia
w Konkursie,
(v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych.
4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału
w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników
Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu
obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich
przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
oraz gdy Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do:
i) dostępu do swoich danych osobowych,
ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki
była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
v) przeniesienia danych osobowych,
vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się
z Administratorem: firma WOJTMAR WOJCIECH KRAWCZYK, przy ul. Kieleckiej 10, telefon: 660799055,
mail: kontakt@wojtmar.com.pl.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2022 r.
2. Regulamin dostępny jest na profilu Facebook Organizatora pod adresem:
www.facebook.com/wojtmar/ pod postem konkursowym oraz w siedzibie Organizatora.
3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym
regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.
4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu,
a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do
wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.