Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika 25% taniej!

Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika 25% taniej!

ulga dla rolnika

Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację!
Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo, który ponosi wydatki na przebudowę i unowocześnienie budynków czy urządzeń wykorzystywanych do produkcji roślinnej i hodowli zwierzęcej, ma prawo skorzystać z ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty!

ulga dla rolnika

Komu przysługuje ulga inwestycyjna?

Według ustawy z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku rolnego, m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

Właścicielami gruntów

Użytkownikami wieczystymi gruntów

Posiadaczami samoistnymi gruntów

Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Kiedy można skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

zakup i zainstalowanie: urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii między innymi na budowę instalacji fotowoltaicznych (art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym).

Czy ulgę inwestycyjną można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, Programem „Mój Prąd” lub preferencyjną pożyczką z Programu „Czyste Powietrze”?

Ulga inwestycyjna i ulga termomodernizacyjna
NIE!

Ulga inwestycyjna i „Mój Prąd”
NIE!

Ulga inwestycyjna i „Czyste Powietrze”
NIE!

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje, jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Do odliczenia ¼ poniesionych nakładów

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych
(art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym).

Ulga rozliczana do 15 lat

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat (art. 13 ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

Niewykorzystana ulga przechodzi na następcę

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia (art. 13d ust. 5 ustawy o podatku rolnym).

Skutki sprzedaży obiektów

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż związane z działalnością rolniczą (art. 13 ust. 4 ustawy o podatku rolnym).