Niezależność
z magazynem energii w domu i biznesie

Niezależność
z magazynem energii w domu i biznesie

magazyn-energii-bateria-sofar-solar

Magazyn energii w Twoim domu to gwarancja bezpieczeństwa i niezależności. Zapomnij o awariach prądu w Twojej okolicy, czy przeciążonej sieci energetycznej. Postaw na magazyn energii i ciesz się darmową energią o każdej porze.

magazyn-energii-bateria-sofar-solar

Jak działa magazyn energii?

Jest to urzą­dze­nie wyko­rzy­sty­wane w celu maga­zy­no­wa­nia nadwyżki ener­gii elek­trycz­nej wytwo­rzo­nej w ciągu dnia przez panele foto­wol­ta­iczne. Połą­cze­nie bate­rii z insta­la­cją PV pozwala zwięk­szyć auto­kon­sump­cję, w związku z tym mamy moż­li­wość wyko­rzy­stać ją na przy­kład w nocy, gdy pro­duk­cja z modu­łów foto­wol­ta­icz­nych spada, a dalej wystę­puje zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­tryczną. Maga­zyn bez wątpienia zabez­pie­cza nas od róż­nych czyn­ni­ków pogo­do­wych, które wpły­wają na prze­rwa­nie dostęp­no­ści ener­gii. W sytu­acji awa­ryj­nej, gdy zabrak­nie prądu, bate­rie maga­zy­nu­jące pod­trzy­mają zasi­la­nie w urzą­dze­niach nie­zbęd­nych do funk­cjo­no­wa­nia, takich jak zamra­żarka czy lodówka.

fotowoltaika oszczędności

100% wykorzystania energii z fotowoltaiki

Magazyn energii pozwala nam na odebranie 100% energii wyprodukowanej z instalacji PV

bezpieczna fotowoltaika

Niezależność od zakładu energetycznego

Gromadź i korzystaj z energii elektrycznej, nawet podczas awarii sieci energetycznych w Twojej okolicy.

fotowoltaika certyfikat

Koniec problemu przeciążonej sieci

Problem za wysokiego napięcia w sieci? Z magazynem ten problem nie jest nam straszny.

fotowoltaika aplikacja

Magazyny na długie lata

Gwarancja producenta na okres 10 lat pozwala na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Dostępne rozwiązania w naszej ofercie:

magazyn-energii-sofar-solar-amass-fotowoltaika

AMASS GTX3000

Sofar Solar

LUNA2000

Huawei

magazyny-energii-byd-baterybox-fotowoltaika

BATTERY BOX

BYD

Jak zbudowane są nasze magazyny energii?

 

 
magazyn-energii-amass-gtx3000-sofar-solar

AMASS Klasa Premium

 

 
AMASS GTX3000 to urządzenie jednego z pięciu największych producentów w branży OZE. Magazyn energii zapewnia świetny stosunek ceny do jakości, ponieważ zawiera w sobie wysokiej klasy baterie litowo-jonowe. Dodatkowo urządzenie zapewnia dostawę prądu na wszystkich 3 fazach w budynku oraz zostało wyposażone w funkcję miękkiego startu. Nominalna pojemność magazynu energii wynosi od 10 do nawet 25 kWh z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia. Z kolei gwarancja jaką został objęty system to 10 lat lub 6000 pełnych cykli ładowania. Z pewnością świadczy to o wysokiej klasie urządzenia oraz wieloletniej i bezawaryjnej pracy.

Co wyróżnia baterie AMASS?

 

 

Współpraca z falownikami innych firm

Oszczędność – niższe rachunki za prąd

Awaryjne zasilanie na wszystkich 3 fazach

Możliwość rozbudowy do 4 urządzeń

Długa żywotność baterii (aż 6000 cykli)

Zwiększenie wartości nieruchomości

Monitoring danych oraz zdalna diagnoza

Prosta i szybka instalacja

magazyn-energii-huawei-luna-fotowoltaika

Huawei LUNA - inteligentny magazyn

 

 

Magazyn Huawei Luna to bezpieczny i bezawaryjny system, objęty 10-letnią gwarancją producenta. Komponenty wykorzystywane do produkcji baterii są najwyższej klasy, a akumulatory litowo – żelazowo – fosforanowe są obecnie najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem na rynku. Warto wspomnieć również, że producent deklaruje sprawność po okresie gwarancyjnym na poziomie ok. 80% wartości początkowej. Taki wynik pozwala dalej korzystać z akumulatora i zasilać dom własną energią elektryczną przez długie lata.

 

 

magazyn-energii-huawei-luna-fotowoltaika
magazyn-energi-byd-fotowoltaika

BYD Baterry Box - innowacyjne magazyny energii

 

 

Akumulatory marki BYD są jednymi z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku światowym. Ich produkty można spotkać nie tylko w magazynach energii, ale również w telefonach oraz samochodach. Cieszą się dużą popularnością, ze względu na świetne osiągi urządzeń oraz nowoczesne rozwiązania. Warto dodać, iż gwarancja producenta wynosi 10 lat.

Urządzenie wykorzystuje akumulatory litowo – żelazowo – fosforanowe bez dodatku kobaltu. Sprawność baterii wynosi aż 96%, a pojemność użyteczna sięga od 5.1 kWh do 22.1 kWh dla jednego urządzenia. Jednak istnieje możliwość połączenia nawet trzech magazynów energii, dzięki czemu zyskamy nawet 66 kWh pojemności. 

 

magazyn-energii-dofinansowanie-moj-prad

Skorzystaj z dofinansowania Mój Prąd 5.0

 

 

Od czasu rozpoczęcia poprzednich edycji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1,8 miliarda złotych na popularyzowanie produkcji energii naturalnej. W tym roku w ramach programu Mój Prąd 5.0 zaplanowany budżet na dotacje wyniósł 500 milionów złotych, ale zainteresowanie było na tyle duże, że kwota została zwiększona o dodatkowe 450 milionów. Warto dodać, że kupując instalację fotowoltaiczną w komplecie z magazynem energii, suma możliwej dotacji wynosi aż 23 000 zł. W rezultacie inwestycja staje się bardzo atrakcyjna, a cena przedsięwzięcia niewielka.

magazyn-energii-dofinansowanie-moj-prad
magazyn-energi-falownik-hybrydowy-fotowoltaika

Posiadasz już instalację fotowoltaiczną? Rozbuduj ją o baterię!

 

 

Jeżeli posiadasz już instalację fotowoltaiczną, świetnym rozwiązaniem jest rozbudowanie jej o magazyn energii oraz nowoczesny falownik hybrydowy. Warto zwrócić uwagę na dużą ilość zalet takiego połączenia.  Urządzenia te, współpracują ze sobą i zapewniają niezależność od zakładu energetycznego, przygotowując Cię na niespodziewane sytuacje.

Wybierz system współpracujący z magazynem energii:

 

 

Jaki magazyn energii wybrać?

Przede wszystkim powin­ni­śmy zwrócić uwagę na moc oraz żywot­ność wybra­nego przez nas maga­zynu ener­gii. Para­me­try dobie­ramy w odnie­sie­niu do naszej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, która obsłu­guje cał­ko­wite zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tyczne budynku. Więk­szość urzą­dzeń na rynku posiada niewątpliwie nowo­cze­sny oraz este­tyczny wygląd. Moż­li­wość roz­bu­do­wa­nia maga­zynu o kolejne moduły prze­kłada się na zwięk­sze­nie pojem­no­ści oraz dłuż­szy czas korzy­sta­nia z wypro­du­ko­wa­nej ener­gii. Opcja zdal­nej dia­gnozy i moni­to­ring w cza­sie rze­czy­wi­stym umoż­li­wiają szybki, ale przede wszyst­kim wygodny pod­gląd. Warto rów­nież zwró­cić uwagę na ilość zabez­pie­czeń, które ofe­ruje pro­du­cent, ponie­waż ich obec­ność jest gwa­ran­cją spo­koju oraz oszczęd­no­ści pie­nię­dzy.

Zalety magazynu energii

Nowo­cze­sne bate­rie maga­zy­nu­jące bez wątpienia posia­dają wiele zalet. Jedną z nich jest szybka i pro­sta insta­la­cja, dzięki czemu oszczę­dzamy czas oraz zmniej­szamy koszty inwe­sty­cji. Maga­zyn współ­pra­cu­jąc z insta­la­cją foto­wol­ta­iczną, bezsprzecznie umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie 100% wypro­du­ko­wa­nej ener­gii. Dużym uła­twie­niem jest również obec­ność takich opcji jak zdalna dia­gnoza bądź moni­to­ring danych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Maga­zynowanie nadwyżki ener­gii umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie jej w momen­tach, gdy będzie ona potrzebna. Urzą­dze­nia marki Sofar Solar zostały zaprojektowane w spo­sób bar­dzo przej­rzy­sty, zapew­nia­jąc wygodę i kom­fort użyt­ko­wa­nia. Gwa­ran­tują one pod­trzy­ma­nie prądu w sytu­acjach awa­ryj­nych lub trakcie trwających prac remon­to­wych. Zawierają w sobie baterie litowo – żelazowo – fosforowe, charakteryzujące się długą żywotnością i wysoką wydajnością.

Co warto wiedzieć o magazynach energii?

Co to jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

Co to jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

System zarządzania energią HEMS/EMS. Co to jest i jak działa? Żyjemy w czasach ciągłego rozwoju, podczas którego niepotrzebnie cierpi środowisko wokół nas. Sytuacja pogarsza się, ponieważ produkcja energii w tradycyjny sposób, wiąże się z emisją szkodliwych gazów. Skutkuje to zmianami klimatu oraz negatywnym wpływem na stan zdrowia mieszkańców planety. Rozwiązaniem na to są coraz popularniejsze […]

Jak działa magazyn energii w domu jednorodzinnym?

Jak działa magazyn energii w domu jednorodzinnym?

Jak działa magazyn energii w domu jednorodzinnym? Nowoczesne magazyny energii umożliwiają przechowywanie prądu w momencie, gdy produkcja energii z paneli fotowoltaicznych przewyższa zużycie. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie wykorzystać ją podczas zmroku bądź w sytuacji awaryjnej, gdy zabraknie zasilania z sieci. Energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne, w pierwszej kolejności trafia do aktywnych urządzeń, […]

Sofar AMASS GTX3000 – Prosty i niezawodny

Sofar AMASS GTX3000 – Prosty i niezawodny

Sofar AMASS GTX3000 – Prosty i niezawodny Rosnące ceny za energię bardzo niepokoją, dlatego warto poszukać oszczędnych rozwiązań, dzięki którym drogi prąd przestanie być zmartwieniem. Prezentujemy urządzenie, które wzbudza zainteresowanie kompaktowym rozmiarem oraz nowoczesnym designem. Dzięki temu Sofar AMASS GTX3000 idealnie wpasuje się do definicji nowoczesnego domu. Producent Sofar Solar istnieje na rynku odnawialnych źródeł […]