Magazyny energii do fotowoltaiki

Bezpieczeństwo, niezależność, oszczędności.

Magazyn energii FoxESS ECS i Huawei Luna
Zapewnij sobie spokój dzięki magazynowi energii – gwarancja niezawodności w przypadku awarii i niezależności od sieci. Oszczędzaj z darmową odnawialną energią. Prosta integracja z systemami domowymi, inteligentne zarządzanie oraz wsparcie ekologiczne to kluczowe cechy naszej nowoczesnej technologii. Odkryj, jak efektywnie zmniejszyć rachunki za energię, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Wykorzystanie energii z fotowoltaiki

Magazyn energii pozwala na odebranie 100% energii wyprodukowanej z instalacji PV.

Niezależność energetyczna

Gromadź i korzystaj z energii elektrycznej podczas awarii sieci energetycznych w Twojej okolicy.

Magazyny energii
na długie lata

Gwarancja producenta na okres 10 lat pozwala na wieloletnie, bezawaryjne użytkowanie.

Koniec problemu przeciążonej sieci

Problem za wysokiego napięcia w sieci? Z magazynem energii ten problem staje się nieistotny.

Magazyny energii

Zmodernizuj swój dom

Chcesz rozbudować instalację o magazyn energii? Umów się na konsultację!

Magazyn energii FoxESSECS

Jak zbudowane są magazyny energii?

Huawei LUNA - inteligentny magazyn

Magazyn Huawei Luna to bezpieczny i bezawaryjny system, objęty 10 letnią gwarancją producenta. Komponenty wykorzystywane do produkcji baterii są najwyższej klasy, a akumulatory litowo – żelazowo – fosforanowe są obecnie najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem na rynku. Warto wspomnieć również, że producent deklaruje sprawność po okresie gwarancyjnym na poziomie ok. 80% wartości początkowej. Taki wynik pozwala dalej korzystać z akumulatora i zasilać dom własną energią elektryczną przez długie lata.
Magazyn energii Huawei Luna do fotwoltaiki 1

Moduł sterujący

2
Moduł magazynu energii (zoptymalizowana integracja energii)
Magazyn energii FoxESS z falownikiem

Magazyn FoxESS ECS

Magazyn energii FoxESS z falownikiem
FoxESS CUBE ECS to innowacyjny system magazynowania energii jednego z największych producentów w branży OZE na świecie. Ten wysokowydajny oraz skalowalny system, cechuje się modułową konstrukcją pozwalającą na elastyczną rozbudowę całego systemu magazynowania oraz efektywnym zarządzaniem energią. System FoxESS CUBE ECS oferuje idealne wsparcie w trybie awaryjnym na trzech fazach, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo dostarczanej energii. Dzięki zastosowaniu technologii plug&play jest łatwy w konfiguracji i obsłudze.

Wydajność ładowania aż do 95%

Monitoring danych oraz zdalna diagnoza

Możliwość układania w stosy (7 modułów)

Długa żywotność baterii (więcej niż 6000 cykli)

Akumulatory marki BYD są jednymi z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku światowym. Ich produkty można spotkać nie tylko w magazynach energii, ale również w telefonach oraz samochodach. Cieszą się dużą popularnością, ze względu na świetne osiągi urządzeń oraz nowoczesne rozwiązania. Warto dodać, iż gwarancja producenta wynosi 10 lat. Urządzenie wykorzystuje akumulatory litowo – żelazowo – fosforanowe bez dodatku kobaltu. Sprawność baterii wynosi aż 96%, a pojemność użyteczna sięga od 5.1 kWh do 22.1 kWh dla jednego urządzenia. Jednak istnieje możliwość połączenia nawet trzech magazynów energii, dzięki czemu zyskamy nawet 66 kWh pojemności.

BYD Baterry Box - innowacyjne magazyny energii

magazyn-energii-byd-battery-box-do-fotowoltaiki

Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie do fotowoltaiki z magazynem energii

Od czasu rozpoczęcia poprzednich edycji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1,8 miliarda złotych na popularyzowanie produkcji energii naturalnej. W tym roku w ramach programu Mój Prąd 5.0 zaplanowany budżet na dotacje wyniósł 500 milionów złotych, ale zainteresowanie było na tyle duże, że kwota została zwiększona o dodatkowe 450 milionów. Warto dodać, że kupując instalację fotowoltaiczną w komplecie z magazynem energii, suma możliwej dotacji wynosi aż 23 000 zł. W rezultacie inwestycja staje się bardzo atrakcyjna, a cena przedsięwzięcia niewielka.
Panele fotowoltaiczne fotowoltaika
Magazyn energii Huawei Luna do fotwoltaiki

23 000 zł

fotowoltaika z magazynem energii

Panele fotowoltaiczne fotowoltaika
Magazyn energii Huawei Luna do fotwoltaiki

fotowoltaika z magazynem energii

23 000 zł

Umów się na
bezpłatną konsultację

Jaki magazyn energii wybrać?

Przede wszystkim powin­ni­śmy zwrócić uwagę na moc oraz żywot­ność wybra­nego przez nas maga­zynu ener­gii. Para­me­try dobie­ramy w odnie­sie­niu do naszej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, która obsłu­guje cał­ko­wite zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tyczne budynku. Więk­szość urzą­dzeń na rynku posiada niewątpliwie nowo­cze­sny oraz este­tyczny wygląd. Moż­li­wość roz­bu­do­wa­nia maga­zynu o kolejne moduły prze­kłada się na zwięk­sze­nie pojem­no­ści oraz dłuż­szy czas korzy­sta­nia z wypro­du­ko­wa­nej ener­gii. Opcja zdal­nej dia­gnozy i moni­to­ring w cza­sie rze­czy­wi­stym umoż­li­wiają szybki, ale przede wszyst­kim wygodny pod­gląd. Warto rów­nież zwró­cić uwagę na ilość zabez­pie­czeń, które ofe­ruje pro­du­cent, ponie­waż ich obec­ność jest gwa­ran­cją spo­koju oraz oszczęd­no­ści pie­nię­dzy.

Magazyn energii i jego zalety

Nowo­cze­sne bate­rie maga­zy­nu­jące bez wątpienia posia­dają wiele zalet. Jedną z nich jest szybka i pro­sta insta­la­cja, dzięki czemu oszczę­dzamy czas oraz zmniej­szamy koszty inwe­sty­cji. Maga­zyn współ­pra­cu­jąc z insta­la­cją foto­wol­ta­iczną, niewątpliwie umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie 100% wypro­du­ko­wa­nej ener­gii. Dużym uła­twie­niem jest również obec­ność takich opcji jak zdalna dia­gnoza bądź moni­to­ring danych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Maga­zynowanie nadwyżki ener­gii umoż­li­wia wyko­rzy­sta­nie jej w momen­tach, gdy będzie ona potrzebna. Urzą­dze­nia marki Sofar Solar zostały zaprojektowane w spo­sób bar­dzo przej­rzy­sty, zapew­nia­jąc wygodę i kom­fort użyt­ko­wa­nia. Gwa­ran­tują one pod­trzy­ma­nie prądu w sytu­acjach awa­ryj­nych lub w trakcie trwających prac remon­to­wych. Zawierają w sobie baterie litowo – żelazowo – fosforowe, charakteryzujące się długą żywotnością i wysoką wydajnością.

Magazyn energii i jego zalety

Otrzymaj spersonalizowaną ofertę - idealną dla Ciebie!
Pompa ciepła Hisense Hi-Therma, fotowoltaika, kocioł na pellet HIT Pellet

Strefa wiedzy

TYLKO TERAZ

Fotowoltaika z magazynem energii na gotowo

od 13 000 zł*

*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

Zarezerwuj swój zestaw

Zostaw kontakt, oddzwonimy do Ciebie!