Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „WOJTMAR” Wojciech Krawczyk z siedzibą przy ul. Kielecka 10,
w miejscowości 26-500 Szydłowiec, numer NIP: 799—195-15-32.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy „WOJTMAR” Wojciech Krawczyk

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu